infomaza - System newsów 

Wszystkie newsy

Wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum
wys: fx, akcept. admin 12.10.2023 Komentarzy: 0
15 października odbędą się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowe. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów. Kampania wyborcza i kampania referendalna zakończy się w piątek, 13 października o północy. O północy z piątku na sobotę rozpocznie się cisza wyborcza i referendalna, która potrwa do końca głosowania w niedzielę.

Głosowanie będzie się odbywać w niedzielę 15 października w godz. 7.00 - 21.00. W wyborach mogą brać udział osoby pełnoletnie, które są obywatelami polskimi, nie zostały pozbawione praw publicznych ani ubezwłasnowolnione. W Bielsku-Białej osób uprawnionych do głosowania ok. 125 tysięcy.

Nadchodzące wybory są pierwszymi, przy których przeprowadzeniu wykorzystywany jest Centralny Rejestr Wyborców. Jest to rejestr prowadzony przez ministra do spraw informatyzacji. Gminy nie prowadzą już własnych rejestrów wyborców, lecz wprowadzają niezbędne dane do Centralnego Rejestru Wyborców i czuwają nad ich poprawnością. Informacje w tym rejestrze są przetwarzane w czasie rzeczywistym, np. fakt pobrania przez wyborcę zaświadczenia o prawie do głosowania bądź złożenia wniosku o zmianę miejsca głosowania jest od razu widoczny dla wszystkich pozostałych gmin.

W oparciu o dane zawarte w Centralnym Rejestrze Wyborców będzie przygotowany m.in. spis wyborców w Bielsku-Białej. Zostanie on sporządzony 13 października, dla każdego obwodu głosowania w mieście oddzielnie w dwóch egzemplarzach. Łącznie będzie zawierał dane około 125.000 wyborców i liczył około 14.000 stron A3.

Na terenie Bielska-Białej głosować będzie można w 67 obwodowych komisjach wyborczych (obwody stałe) oraz 10 obwodach odrębnych (domy pomocy społecznej, szpitale, areszt). Postanowienia komisarza wyborczego w tych sprawach można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w zakładce Wybory – Sejm, Senat.
Adresy obwodowych komisji wyborczych na terenie Bielska-Białej z oznaczeniami, czy lokal danej komisji obwodowej jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, można zaleźć w wyszukiwarce pod adresem https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/obwodowe/wyszukiwarka?obszar=246100

JAK GŁOSOWAĆ?
Wybory do Sejmu
Głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak X (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.
Postawienie znaku X w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście, niepostawienie znaku X w żadnej kratce albo postawienie znaku X w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez okręgową komisję wyborczą - skutkuje nieważnością głosu.

Wybory do Senatu
Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak X (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata.
Postawienie znaku X w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata, niepostawienie znaku X w żadnej kratce lub postawienie znaku X w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego przez okręgową komisję wyborczą oznacza oddanie głosu nieważnego.

Referendum
Głos ważny: głosujący odpowiada oddzielnie na poszczególne pytania, stawiając znak X (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok odpowiedzi pozytywnej TAK albo w kratce z lewej strony obok odpowiedzi negatywnej NIE.
Postawienie znaku X w obu kratkach w odpowiedzi na dane pytanie albo niepostawienie znaku X w żadnej z kratek oznacza oddanie głosu nieważnego.
Więcej na stronie https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/

Źródło: UM Bielsko-Biała

Komentarzy ( 0 )Skomentuj...