infomaza - System newsów 

Wszystkie newsy

Spis szamb i oczyszczalni
wys: fx, akcept. admin 19.03.2023 Komentarzy: 0
Do 31 maja br. właściciele i użytkownicy nieruchomości położonych na terenie Bielska-Białej, z których ścieki nie są odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej zarządzanej przez AQUA S.A. są zobowiązani do wypełnienia ankiety w tej sprawie.

W związku z koniecznością zaktualizowania prowadzonej przez gminę Bielsko-Biała ewidencji zbiorników bezodpływowych - szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - o informacje niezbędne do sporządzenia sprawozdania dotyczącego gospodarowania nieczystościami ciekłymi, prezydent Bielska-Białej prosi o wypełnienie i jak najszybsze, lecz nie później niż w terminie do 31 maja 2023 r., złożenie druku ankiety-zgłoszenia do obowiązkowej ewidencji przez każdego właściciela lub użytkownika nieruchomości na terenie miasta Bielska-Białej, z której wytwarzane ścieki nie są odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej zarządzanej przez AQUA S.A. w Bielsku-Białej.

Druki ankiety - zgłoszenia dostępne są na stanowisku nr 3 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy Placu Ratuszowym 6 w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do środy w godz. 7.30 - 15.30, w czwartki w godz. 7.30 - 18.00 oraz w piątki w godz. 7.30 - 13.00, a także na stronie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej pod linkiem Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w plikach do pobrania – Zgłoszenie do ewidencji.

Wypełnione i podpisane druki zgłoszenia można składać bezpośrednio na stanowisku nr 3 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy Placu Ratuszowym 6 w godzinach pracy urzędu, poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Wobec dużego wyzwania, przed jakim stoi gmina Bielsko-Biała, mieszkańcy proszeni są o zrozumienie i zastosowanie się do przepisów prawa poprzez niezwłoczne zawarcie umowy z uprawnionym przedsiębiorcą, złożenie druku ankiety-zgłoszenia do wskazanej wyżej ewidencji, a każdorazowo po wykonaniu usługi opróżnienia zbiornika lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków żądania od przedsiębiorcy wystawienia rachunku bądź faktury.

Wykaz przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta Bielska-Białej dostępny jest na stronie na stronie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej pod linkiem Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w plikach do pobrania – Wykaz przedsiębiorców.

Źródło: UM Bielsko-Biała

Komentarzy ( 0 )Skomentuj...