Wszystkie newsy

Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
wys: fx, akcept. admin 03.01.2018 Komentarzy: 0
W związku z realizacją przez Miasto Bielsko-Biała zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej od stycznia 2018 roku na terenie Bielska-Białej funkcjonuje siedem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których pomoc świadczą adwokaci i radcowie prawni.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW BIELSKA-BIAŁEJ W 2018 ROKU
W myśl ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) pomoc prawna obejmuje:

1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub
o spoczywających na niej obowiązkach lub
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub
4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Uprawnieni do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:
1. osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, przyznano świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależycie pobranego świadczenia (wymagane jest przedłożenie oryginału lub odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia),
2. osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny (wymagane jest przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny),
3. kombatanci i osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego posiadający stosowne zaświadczenie (wymagane jest przedłożenie takiego zaświadczenia),
4. osoby posiadający ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego (wymagane jest przedłożenie ważnej legitymacji weterana lub legitymacji weterana poszkodowanego),
5. osoby, które nie ukończyły 26 lat (wymagane jest przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość),
6. osoby, które ukończyły 65 lat (wymagane jest przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość),
7. ofiary klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych, które znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty (wymagane jest złożenie oświadczenia, że zaszła co najmniej jedna z wymienionych okoliczności),
8. kobiety w ciąży.

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONE PRZEZ ŚLĄSKĄ FUNDACJĘ 'BŁEKITNY KRZYŻ'

I. punkt: Bielsko-Biała, ul. Adama Mickiewicza 30 A tel. 507-445-389
Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:
- poniedziałki 15.00 - 19.00
- wtorki 15.00 – 19.00
- środy 8.30 - 12.30
- czwartki 8.30 - 12.30
- piątki 8.30 – 12.30

II. punkt: Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 36 tel. 507-487-982
Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:
- poniedziałki 8.00 - 12.00
- wtorki 11.00 - 15.00
- środy 8.00 - 12.00
- czwartki 8.00 - 12.00
- piątki 8.00 - 12.00

III. punkt: Bielsko-Biała, ul. Józefa Lompy 7 tel.507-475-871
Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:
- poniedziałki 9.00 - 13.00
- wtorki 14.00 - 18.00
- środy 9.00 - 13.00
- czwartki 9.00 - 13.00
- piątki 14.00 - 18.00

IV. punkt: Bielsko-Biała, Plac Opatrzności Bożej 18, tel. 507 –460-469
Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:
- poniedziałki 8.30 – 12.30
- wtorki 8.30 – 12.30
- środy 8.30 – 12.30
- czwartki 13.00 - 17.00
- piątki 8.30 – 12.30

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONY PRZEZ RADCÓW PRAWNYCH
Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 17a, tel. 507-439-572
Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:
- poniedziałki 8.30 – 12.30
- wtorki 8.00 - 12.00
- środy 11.00 - 15.00
- czwartki 9.00 - 13.00
- piątki 8.00 - 12.00

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONY PRZEZ ADWOKATÓW
Bielsko-Biała, ul. Bratków 16, tel. 507-439-790
Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:
- poniedziałki 8.30 – 12.30
- wtorki 15.00 - 19.00
- środy 8.30 – 12.30
- czwartki 8.30 - 12.30
- piątki 15.00 - 19.00

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONY WSPÓLNIE PRZEZ ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH
Bielsko-Biała, ul. Akademii Umiejętności 1 A, tel.507-442-976
Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:
- poniedziałki 13.30 – 17.30 (radcowie prawni)
- wtorki 8.30 – 12.30 (radcowie prawni)
- środy 8.30 – 12.30 (radcowie prawni)
- czwartki 13.00 - 17.00 (adwokaci)
- piątki 8.00 - 12.00 (adwokaci)

Komentarzy ( 0 )Skomentuj...