Wszystkie newsy

Program użyczania kompostowników
wys: mm, akcept. admin 29.04.2016 Komentarzy: 0
Urząd Miejski w Bielsku-Białej uruchamia program bezpłatnego udostępniania mieszkańcom kompostowników:
- o poj. do 400 l. - dla działki o powierzchni do 5 arów, na której posadowiona jest nieruchomość zamieszkała
- o poj. do 800 l. - dla działki o powierzchni powyżej 5 arów, na której posadowiona jest nieruchomość zamieszkała.

Aby otrzymać kompostownik, należy zgłosić się do Biura ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 5, pok. 401, wypełnić i złożyć wniosek o użyczenie kompostownika.

Wnioski będą przyjmowane w okresie od 4 maja 2016 r. do 31 maja 2016 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 5, tel. 33 4701261.

Po weryfikacji wniosków wnioskujący zostanie poinformowany telefonicznie o czasie i miejscu podpisania umowy użyczenia kompostownika.

Kompostowniki użyczane będą na trzy lata, po tym okresie przejdą na własność użytkownika.

Użytkownik, po podpisaniu umowy, będzie mógł odebrać kompostownik z terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzonego przez Zakład Gospodarki Odpadami S.A. przy ul. Krakowskiej 315d w Bielsku-Białej.

O użyczenie kompostownika, może wystąpić właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, zwany dalej właścicielem nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku, położonej na terenie Gminy Bielsko-Biała, który:
- dysponuje nieruchomością pozwalającą na ustawienie kompostownika w sposób niestwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej posesji oraz posesji sąsiednich,
- dysponuje odpadami zielonymi oraz odpadami kuchennymi ulegającymi biodegradacji,
- złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i na dzień zawarcia umowy nie zalega z płatnościami na rzecz Gminy Bielsko-Biała.

Program użyczenia kompostownika nie obejmuje nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości niezamieszkałych oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Komentarzy ( 0 )Skomentuj...