Wszystkie newsy

Budżet na rok 2013 uchwalony
wys: mm, akcept. admin 21.12.2012 Komentarzy: 0
Podczas XXV sesji Rady Miejskiej 20 grudnia 2012r., radni przyjęli budżet miasta na rok 2013. W głosowaniu nad budżetem udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem budżetu głosowało 19 radnych, oddano 4 głosy przeciwko, jedna osoba wstrzymała się od głosu. W głosowaniu nie wziął udziału jeden radny.

W 2013 roku dochody miejskiej kasy określone zostały na poziomie 722,3 mln zł, a wydatki w wysokości 723 mln zł. Różnica pomiędzy dochodami stanowi deficyt budżetu miasta w wysokości prawie 0,7 mln zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta Bielska-Białej oraz rozchodów budżetu (spłata rat kredytów i pożyczek) są planowane kredyty bankowe. Warto podkreślić, że planowane kredyty i pożyczki mieszczą się w dopuszczalnych limitach zadłużenia (15% i 60%) i nie przekraczają odpowiednio 7,78 % i 36,94%.

Wydatki inwestycyjne wyniosą około 120 mln zł, co stanowi około 17% wydatków ogółem. Opracowany projekt budżetu pomimo licznych trudności i sytuacji w światowej gospodarce jest nadal budżetem proinwestycyjnym.

W ramach kontynuacji zadań inwestycyjnych, a także realizacji nowych planowanych do wykonania w 2013 roku największy w nich udział stanowią wydatki w zakresie kultury fizycznej, na które przeznaczono około 49,1 mln zł, tj. prawie 41%, inwestycje dotyczące sieci szerokopasmowej 30,8 mln zł, tj. 25,7%, inwestycje drogowe, na które łącznie zaplanowano 21 mln zł, tj. 17,5%, wydatków inwestycyjnych ogółem.

Najważniejszym zadaniem w zakresie kultury fizycznej jest budowa Stadionu Miejskiego przy ul. Rychlińskiego 21 - 43,4 mln zł.
Kontynuowana także będzie modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych - 1,0 mln zł.

W zakresie inwestycji drogowych na 2013 rok zaplanowano:
- połączenie ul. Partyzantów (Dw942) z ul. Żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej
- rozbudowa skrzyżowania ul. Sempołowskiej z ul. PCK wraz z budową mostu na rzece Białej oraz połączeniem z ul. Broniewskiego - 10,0 mln zł,
- przebudowę ul. Sobieskiego wraz z przebudową mostu nad potokiem Wapieniczanka - 6,3 mln zł,
- przebudowę ulic w rejonie Starówki - 1,5 mln zł,
- budowę chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych - 0,7 mln zł,
- budowę ścieżek rowerowych - 0,5 mln zł.

Ważnym zadaniem realizowanym w 2013 roku będzie:
- budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej - 30,8 mln zł, z udziałem środków Unii Europejskiej 25,6 mln zł.

W 2013 roku planuje się do realizacji w zakresie gospodarki mieszkaniowej:
- budownictwo komunalne - 2,0 mln zł,
- kontynuację Rewitalizacji Bielskiej Starówki - 1,2 mln zł,
- wykupy nieruchomości - 2,2 mln zł.

W zakresie oświaty zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 4,2 mln zł, w tym między innymi:
- termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 27 przy ul. Z. Kossak-Szczuckiej 19 0,7 mln zł,
- termomodemizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej, ul. Sternicza 4 - 0,7 mln zł,
- przebudowa mostku na potoku Zimna Woda w Szkole Podstawowej Nr 25 przy ul. Pocztowej 28 - 0,3 mln zł,
- utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach rządowego projektu 'Radosna Szkoła' - 0,6 mln zł,
- termomodemizacj a budynku wraz z naprawą konstrukcji ścian Przedszkola Nr 38 przy ul. Grażyny 19 - 0,3 mln zł.

W 2013 roku planuje się również kontynuację modernizacji oświetlenia ulicznego, przeznaczając na ten cel środki w wysokości 0,4 min zł.

W projekcie budżetu zapewnione zostały środki na:
- realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4,3 mln zł,
- prace społeczno-użyteczne - 1,3 mln zł,
- poprawę bezpieczeństwa w mieście - 0,3 mln zł,
- współpracę z organizacjami pozarządowymi ponad 3,9 mln zł,
- akcję lato-zima - 1,1 mln zł.

Budżet na 2013 rok został opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności, przy założeniu zdecydowanych oszczędności i ograniczeniu wydatków bieżących we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta.

Komentarzy ( 0 )Skomentuj...